Arbeidsmiljøloven 15-1. § 14

Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold (§§ 15

Arbeidsmiljøloven 15-1

Duties of the employer towards persons other than own employees 1 When persons other than the employer's own employees, including workers hired from temporary-work agencies or other companies and one-man enterprises, perform tasks in connection with the employer's activities or installations, the employer shall: a ensure that his own activities and those of his own employees' are arranged and performed in such a manner that persons other than his own employees are also ensured a thoroughly sound working environment, b cooperate with other employers in order to ensure a thoroughly sound working environment, c ensure that the working hours of workers hired from temporary-work agencies or other companies comply with the provisions of chapter 10. When so required by the employer, a medical certificate shall be produced certifying the total length of the sick leave. Arbeidstakerens interesser blir derfor ofte tilsidesatt, særlig når bedriften ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering har god grunn til å gjennomføre en nedbemanning. Opplysningsplikten gjelder bare de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine oppgaver etter loven. An employee is similarly entitled to leave of absence in order to attend training at an approved health institution or public resource centre in order to be able to take care of and treat the child. Ansvar for å hindre offentlig myndighet Den som hindrer undersøkelser som offentlig myndighet iverksetter etter denne lov eller unnlater å yte pliktig bistand eller å gi opplysninger som anses nødvendig for utførelsen av tilsynet etter denne lov, straffes med bøter med mindre forholdet rammes av § 19-1 eller strengere straffebud i straffeloven. § 3-1, f helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Next

Arbeidsmiljøloven § 15

Arbeidsmiljøloven 15-1

I om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m. Registrering av skader og sykdommer 1 Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Before such reports as mentioned in this paragraph are considered by the committee, medical information of a personal nature shall be removed from the reports, unless the person to whom the information applies consents to it being submitted to the committee. In the case of undertakings bound by a collective pay agreement, the employer shall negotiate with the employees' elected representatives. When making its decision, the Labour Inspection Authority shall attach particular importance to the health and welfare of the employees. Ved omstilling eller nedbemanning vil man typisk forklare bakgrunnen for prosessen, hvilke utvelgelseskriterier og utvelgelseskretser man har basert seg på, samt redegjøre for eventuelle kollektive drøftelser man har hatt med tillitsvalgte og lignende.

Next

Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold (§§ 15

Arbeidsmiljøloven 15-1

I om skatt av formue og inntekt skal § 5-10 bokstav e lyde: erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. Pauser og fritid 1 Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time. Rett til å kreve forhandlinger 1 Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Tariffavtaler og avtaler De reglene som fremkommer av § 15-3 er enkelt sagt minstekrav. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

Next

Arbeidsmiljøloven § 15

Arbeidsmiljøloven 15-1

Departementet kan bestemme at arbeidsreglement skal utarbeides i andre virksomheter for andre arbeidstakere enn nevnt foran. Samtidig er naturligvis ikke arbeidsgiver avskåret fra å si opp ansatte i prøvetiden på andre grunnlag, for eksempel på grunnlag av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak som fører til nedbemanning. Oppsigelsesfrister 1 Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Gjennomføringen av drøftelsene — hva skal drøftelsesmøtet inneholde? The notification shall include information concerning the academic content of the course, the duration and, if appropriate, admission to the educational institution. Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter § 19-2. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere 1 Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: a når det følger av lov eller forskrift, b ved stillinger som innebærer særlig risiko, c når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

Next

§ 14

Arbeidsmiljøloven 15-1

I om handelsagenter og handelsreisende skal § 41 andre ledd lyde: Den handelsreisende har likevel ikke rett til avgangsvederlag etter § 28 dersom han eller hun kan avskjediges etter arbeidsmiljøloven § 15-14. Det kan blant annet kreves at: a levering eller markedsføring stanses, b produkter tilbakekalles. Dette gjelder likevel ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler, jf. The right to leave of absence applies up to and including the calendar year of the child's eighteenth birthday. When the course involves education beyond the level of the lower or upper secondary school, grounds must be given for vocational relevance. Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn.

Next

Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act)

Arbeidsmiljøloven 15-1

Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. § 3 første ledd skal lyde: Tariffnemnda kan treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, i en bransje eller en del av en bransje, med de begrensninger som følger i og i medhold av arbeidsmiljøloven § 1-7. This shall nevertheless not apply to persons participating in labour market schemes subject to the third paragraph, cf. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie 1 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. Forbud mot diskriminering 1 Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt. Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker, plikter å gjennomføre et formelt drøftelsesmøte før det tas en endelig beslutning om avslutnig av ansettelsesforholdet. The consultations shall be conducted in such a way that it is possible for the elected representatives of the employees to meet the employer and receive a reasoned response to any statements they may make.

Next

§ 15

Arbeidsmiljøloven 15-1

Periods of notice 1 Unless otherwise agreed in writing or laid down in a collective pay agreement, a period of one month's notice shall be applicable to either party. Special local or regional safety representatives 1 In building and construction undertakings, in connection with loading and unloading of goods and otherwise when special circumstances so necessitate, the Ministry may provide in regulations that special local safety representatives shall be appointed. Samtidig har både lovgiver og Høyesterett understreket viktigheten av oppfyllelse av drøftingsplikten. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.

Next