Autorisasjon regnskapsfører. Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v

Autorisasjon regnskapsfører

Regnskapsføreren , noe som medfører en noe langtekkelig og tøff prosess over en periode på minimum 3 år. I sistnevnte tilfeller er det nok mer aktuelt å avvente Finanstilsynets behandling. Da kan det være like så greit å be om bistand og rådgivning selv lenge før årsregnskapet innleveres. Informasjonenen er brukt til å vise tilpasset innhold gjennom annonsenettverk som AdWords, Facebook og LinkedIn ved hjelp av videresalgskampanjer. Regnskapsførerforetaket skal i meldingen bekrefte at det har påtatt seg oppdraget ved å signere meldingen elektronisk.

Next

Autorisert regnskapsfører

Autorisasjon regnskapsfører

Det er mulig å kontakte en revisor og be om bistand og rådgivning for hvordan regnskapet skal føres etter lover og regler. Søkere som kan dokumentere å ha avlagt eksamener eller å ha vært tatt opp på og startet studier vårsemesteret 2006 eller før, kan innen 31. Først og fremst skal vi definere de to og hvilke oppgaver de har, før vi går inn på en nærmere sammenligning. Det betyr ikke at en nødvendigvis slipper en smekk på fingrene, men staten bryr seg rett og slett mer om å sette ressurser på større bedrifter. Revisjonspraksisen skal dokumenteres i eget skjema se nedenfor under Søknad om autorisasjon , og være bekreftet av arbeidsgiver. Vilkåret om to års yrkesutøvelse kommer ikke til anvendelse når utdanningen som fører frem til yrket er lovregulert.

Next

Lov om autorisasjon av regnskapsførere [regnskapsførerloven]

Autorisasjon regnskapsfører

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i første ledd nr. Høyskolen Kristiania kan ikke gi mine personopplysninger videre til andre. Et godt utgangspunkt er en bachelorgrad innen Økonomi og administrasjon. Slike kontroller kan være etterberegning av grunnlaget for næringsdrivendes inntekts- og formuesbeskatning og etterberegning av grunnlaget for offentlige avgifter som merverdi- og arbeidsgiveravgift. Behandlingstiden påvirkes likevel av søknadens kompleksitet, den øvrige saksmengden og allokeringen av ressursene. Regnskapsfører som nevnt i annet ledd kan i perioden på 5 år fra denne lovs ikrafttredelse autoriseres uten å tilfredsstille kravene i nr. Departementet kan delegere autorisasjonsmyndighet til et autorisasjonstyre på vilkår som fastsettes i forskrift.

Next

Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning

Autorisasjon regnskapsfører

Skjerpet tilleggsskatt Personer som er ilagt skjerpet tilleggsskatt etter står normalt i fare for å bli vurdert som ikke egnet til å inneha autorisasjon som regnskapsfører. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. Alle oppgaver som er relatert til økonomien i en virksomhet faller inn under regnskapsfører sine ansvarsområder. Først og fremst skal en gjennom en Bachelor i økonomi og administrasjon. Departementet kan i forskrift fastsette at klagenemnden skal avgjøre klager også på andre vedtak etter denne lov.

Next

Regnskapskontor og autorisasjon

Autorisasjon regnskapsfører

Sistnevnte innebærer regnskapsrapportering etter regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven. Ved forhold som gjelder straff regnes de angitte tidsperiodene fra rettskraftig dom. En utfordring det er viktig å være oppmerksom på, er faren for at oppdragsansvarlige har mistet sin autorisasjon uten at arbeidsgiver er oppmerksom på dette. Selskap som benytter seg av unntaket i første ledd, eller får dispensasjon etter fjerde ledd, skal gi melding til Finanstilsynet om hvem som er faglig leder og om bytte av slik faglig leder. Det samme gjelder personer som har vært ansvarlige i foretak som er ilagt slik tilleggsskatt. Klagen sendes til Finanstilsynet, som skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til og oversende klagen til klageinstans dersom avslaget opprettholdes, jf.

Next

Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon

Autorisasjon regnskapsfører

Ingen av disse er aktuelle for regnskapsførerfortak, men er myntet på foretak innenfor andre tilsynsområder. Endring av skattefastsetting, eksempelvis fordi Skatteetaten ikke aksepterer et fradrag eller en verdiansettelse, vil normalt ikke tillegges vekt. Det er Klagenemnden for revisor- og regnskapsførerseaker som er klageinstans, jf. Fagplanen for kurset skal legges ved. Har du ikke hatt ansvaret alene må antallet praksistimer regnet ut etter ansvarsfordelingen. En kan heller ikke kjenne personen, slik at han eller hun må være uavhengig.

Next

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v

Autorisasjon regnskapsfører

Tjenesteyter skal ha språkkunnskaper som er nødvendig for å kunne utøve virksomhet i Norge. Merk at en uansett kan gjøre sitt eget regnskap uten autorisasjon, men der stopper altså grensa. Dokumentene skal være tilgjengelige og tilrettelagt for innsyn av offentlig kontrollmyndighet. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne lov med unntak av tredje ledd. Etter at søknad om autorisasjon er innvilget; krav til etterutdanning For å opprettholde autorisasjonen må regnskapsfører til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Bistand og rådgivning En trenger derimot ikke å vente til årsregnskapet skal leveres før en ber om. Adgang til fortsatt virksomhet er avhengig av at det gis melding om dette til autorisasjonsstyret så snart som mulig og senest innen 3 måneder fra lovens ikrafttredelse.

Next