Demotywatory poczekalnia. Demotywatory

m.pcinpact.com

Demotywatory poczekalnia

Im wy¿ej oceniony jest dany absurd, tym wiêksza ma szanse na trafienie na stronê g³ówn±. Postaraj siê aby Twój absurd zosta³ jak najlepiej oceniony. Aby dodaæ absurd najpierw musisz siê zarejestrowaæ w serwisie. Aby zamkn±æ konto nale¿y zalogowaæ siê na witrynê wyra¿aj±c tymczasowo zgodê na Politykê Prywatno¶ci tylko dla celu przetwarzania danych w celu zamkniêcia konta oraz wys³aæ ¿±danie zamkniêcia konta korzystaj±c z formularza kontaktowego do którego odno¶nik znajduje siê na dole strony. Zapoznaj siê z poni¿szymi informacjami przed przej¶ciem do serwisu. Strona nie ma zamiaru nikogo obra¿aæ, ani naruszaæ czyich¶ dóbr.

Next

m.pcinpact.com

Demotywatory poczekalnia

Tylko zg³oszenia zawieraj±ce takie po¶wiadczenia bêd± uznane za wiarygodne w my¶l artyku³u 14 Ustawy o ¦wiadczeniu Us³ug Drog± Elektroniczn±. Z zasadami Facebook'a dotycz±cymi gromadzenia i wykorzystania danych mo¿na zapoznaæ siê. Absurdy nisko ocenione przenoszone s± do archiwum. Administrator witryny mo¿e ograniczyæ ilo¶æ mo¿liwych do dodania przez jednego u¿ytkownika materia³ów zarówno ogólnie jak i w konkretnej kategorii. Na stronie u¿ytkownicy mog± umieszczaæ materia³y, tylko po uprzednim zakryciu wszelkich adresów internetowych oraz danych osobowych u¿ytkowników, które dopu¶ci³y siê absurdu. Komentarze dodawane przez u¿ytkowników nie mog± zawieraæ adresów internetowych oraz byæ obra¼liwe dla innych u¿ytkowników strony lub osób trzecich. Blokowane s± tak¿e konta zak³adane jedynie w celu zak³ócania korzystania ze strony innym u¿ytkownikom poprzez ich obra¿anie, powielanie tych samych wpisów lub inne zachowania niezgodne z ide± strony.

Next

Demotywatory Poczekalnia

Demotywatory poczekalnia

Mo¿na tak¿e wys³aæ wiadomo¶æ z adresu e-mail który jest powi±zany z kontem u¿ytkownika na witrynie. Dane takie wykorzystywane s± przez witrynê tylko gdy u¿ytkownik zdecyduje siê na rejestracjê w serwisie. Zamkniêcie konta jest równoznaczne z usuniêciem zwi±zanych z nim danych osobowych oraz zaprzestaniem ich przetwarzania. . W przypadku uznania wiarygodno¶ci zg³oszenia dostêp to takiego absurdu zostanie zablokowany. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest darmowe. Poprawki estetyczne wygl±d, kolor, liniatura, poprawienie b³êdu stylistycznego itp nie s± uznawane za zmianê regulaminu.

Next

Demotywatory Poczekalnia

Demotywatory poczekalnia

Twoje dane przetwarzane bêd± do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofniêcia, ograniczenia lub innych dzia³añ z Twojej strony ograniczaj±cych tê zgodê. Przekazywanie danych ma miejsce na ogó³ w przypadku wspó³pracy z podwykonawc± np. Poniewa¿ nie jest mo¿liwe logowanie siê do serwisu bez wyra¿enia zgody na poni¿sz± Politykê Prywatno¶ci u¿ytkownik posiadaj±cy zarejestrowane konto który nie wyra¿a zgody na przetwarzanie danych osobowych winien zamkn±æ swoje konto. Za wszelkie Materia³y dodane na stronê odpowiada tylko i wy³±cznie osoba która go doda³a. Surowo zabronione jest dodawanie zdjêæ pornograficznych, reklam, zdjêæ przerobionych w celu obra¿ania osób na nich siê znajduj±cych, zdjêæ nawo³uj±cych do przemocy, zdjêæ roznegli¿owanych dzieci.

Next

m.pcinpact.com

Demotywatory poczekalnia

Dopóki dodany absurd znajduje siê w poczekalni, mo¿esz zmieniæ jego opis, lub komentarz. Zak³adaj±c swój Profil potwierdzasz, ¿e bezspornie i w pe³ni ¶wiadomie zgadzasz siê ze wszystkimi punktami Regulaminu i Polityki Prywatno¶ci. Z Polityk± Prywatno¶ci Google mo¿na zapoznaæ siê. Wszystkie dodane wpisy i materia³y musz± byæ zgodne z prawem. Je¿eli znajdziesz swoj± w³asno¶æ na profilu innej osoby, skontaktuj siê z ni± osobi¶cie.

Next

Demotywatory Poczekalnia

Demotywatory poczekalnia

Absurdy mo¿na dodawaæ w o¶miu kategoriach: wiocha na naszej klasie wiocha w polityce wiocha na facebooku wiocha na fotka. Obowi±zkiem ka¿dego u¿ytkownika jest znajomo¶æ aktualnego regulaminu. Dane mog± byæ te¿ przekazywane organom publicznym, o ile upowa¿niaj± ich do tego obowi±zuj±ce przepisy i przedstawi± odpowiednie ¿±danie, jednak nigdy w innym przypadku. Twój komputer, tablet, smartphone itp. Ka¿dy absurd mo¿e byæ oceniany i komentowany przez innych zarejestrowanych u¿ytkowników serwisu.

Next

Demotywatory

Demotywatory poczekalnia

Dodatkowo usuniête mog± byæ absurdy: - powtarzaj±ce siê lub bardzo podobne a nie wnosz±ce nic warto¶ciowego. Wszystkie absurdy w serwisie s± dodawane przez u¿ytkowników serwisu i jego administrator nie bierze za nie odpowiedzialno¶ci. Korzystanie z serwisu jako u¿ytkownik zarejestrowany wymaga wyra¿enia zgody na przetwarzania danych opisanych w znajduj±cej siê poni¿ej Polityce Prywatno¶ci. Wszystkie takie informacje s± rozpatrywane przez administratorów strony w ci±gu 48 godzin od momentu zg³oszenia. Je¿eli komu¶ nie podoba siê nasza idea to przepraszamy i nie zachêcamy do odwiedzania naszych stron. W ten sposób technologiê tê wykorzystuj± równie¿ nasi Zaufani Partnerzy, tacy jak Google Inc.

Next