Helsesykepleier deltid. Studer sykepleie på deltid

Videreutdanning i helsesykepleie

Helsesykepleier deltid

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere. L: Jeg har også tenkt litt på videreutdanning, men foreløpig trives jeg veldig godt. Forebyggende arbeid står sentralt og samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest.

Next

Videreutdanning helsesykepleie

Helsesykepleier deltid

Dette lærer du på helsesykepleierutdanningen Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte språkfag 1 Samisk semesteremne og samisk nybegynnarkurs. I dei tilfella der ein må ha autorisasjon for å praktisere i yrket, må ein òg ha autorisasjon for å komme inn på yrkesfaglærarutdanninga. Innovasjonsselskapet er vårt reiskap for å fange opp forskingsidear som kan utviklast og brukast i samfunns- og næringsliv. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Felles klagenemd som er Universitets og høgskolesektorens klageorgan i studentsaker.

Next

Studer Videreutdanning i helsesykepleie

Helsesykepleier deltid

K: Nå jobber jeg på helsestasjonen her i Fjordvik kommune. Studentene må være fulltidsstudenter i praksisstudieperiodene. Ein søkjar eller student som ikkje legg fram slik dokumentasjon, har ikkje rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudium ved den aktuelle utdanninga. Følgjer av at politiattest ikkje blir lagd fram 1 Søkjarar eller studentar som ikkje legg fram politiattest i samsvar med reglane i denne forskrifta, har ikkje rett til å delta i klinisk undervisning eller praksis ved den aktuelle utdanninga. Som utdannet helsesykepleier får du en ettertraktet kompetanse.

Next

HELSESYKEPLEIE, DELTID (Master)

Helsesykepleier deltid

Lærestaden skal bruke den poengberekninga som gir høgast rangering. Du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen. Jeg liker jobben min veldig godt. Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kostnader Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. Høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Next

Studer sykepleie på deltid

Helsesykepleier deltid

I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Studiet inneholder totalt 10 uker kliniske studier fordelt på to semestre. Rangering ved opptak til spesielt tilrettelagd ingeniørutdanning Ved opptak til spesielt tilrettelagd ingeniørutdanning, jf. Her finner du også pensumlister. Faga er oppgitt med gjennomsnittleg veketimetal i parentes.

Next

'medleverturnus', Jobb

Helsesykepleier deltid

Studiet organiseres med 4-6 samlinger hvert semester à 5 dagers varighet. Unntak frå krav om generell studiekompetanse for opptak til studium i serviceleiing og marknadsføring ved Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Innlandet kan ta opp søkjarar med relevant fagbrev som ikkje fyller krava til generell studiekompetanse, til spesielt tilrettelagde studium i serviceleiing og marknadsføring. Du kan ikke påregne å få praksisplass på, eller i nærheten av hjemstedet ditt. I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet.

Next

OsloMet

Helsesykepleier deltid

Det er 4-6 samlinger per semester, på 3-4 dager. Du kan også søke innpass i mastergrad i avansert klinisk sykepleie etter fullført utdanning. Avsluttande prøve i norsk norskprøven med ferdigheiter på minimum nivå B2 i alle delferdigheiter, jf. Verkeområde 1 Forskrifta gjeld for opptak til grunnutdanningar ved institusjonar under om universiteter og høyskoler. § 3-6 i universitets- og høgskolelova. Omsorgsarbeid og militær førstegongsteneste eller sivilteneste kan òg reknast som arbeidserfaring. Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av! Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn via offentlig journal blir oppbevart arkivert.

Next