Lag om skydd mot olyckor. Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor / Brandskyddsföreningen

Lag om skydd mot olyckor

Frågor om ersättning enligt , och prövas i fråga om kommunal räddningstjänst eller övning i sådan tjänst av en kommunal nämnd som avses i och som ansvarar för räddningstjänsten eller, i fråga om statlig räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, av den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten eller saneringen. Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs. Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg.

Next

Regelverk och riktlinjer för dammsäkerhet

Lag om skydd mot olyckor

Undersökningen i fråga skall i skälig omfattning. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och regioner upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. En kommun ska biträda vid den utredning som Polismyndigheten eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid vilken kommunen ska ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en sådan olycka. Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att med personal och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av den myndighet som ansvarar för saneringen. Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, på framställning av den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ändring av ett handlingsprogram för räddningstjänst.

Next

Lagen om skydd mot olyckor / Brandskyddsföreningen

Lag om skydd mot olyckor

Uppgiftsskyldigheten för det allmänna avser att göra det möjligt för räddningsledaren att få kännedom om vilka. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid övningar av betydelse för den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap. Varje kommun ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen, men flera kommuner kan ha en gemensam räddningstjänstorganisation kommunalförbund eller samverka där man använder sig av varandras resurser. Det första stycket innehåller ett bemyndigande enligt 8 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 kap. Den inre beredskapszonen omfattar den del av Oskarshamns kommun som utgörs av Bussviks, Figeholms, Fliviks, Fårbo, Jämserums, Misterhults, Norra Uvö, Virkvarns och Åby Bro telefonstationsområden. Rätten till ersättning knyter an till begreppet räddningstjänst.

Next

Regelverk och riktlinjer för dammsäkerhet

Lag om skydd mot olyckor

Bestämmelserna gäller också när utrustningen tillhandahållits frivilligt. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer. Om en kommun haft kostnader för sanering med anledning av sådant utflöde som avses i första stycket, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av saneringskostnaderna som överstiger ett av regeringen fastställt belopp. För att den enskilde själv skall kunna bidra till sin egen säkerhet och kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen är det viktigt att kommunen ger det stöd som kan behövas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Next

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Lag om skydd mot olyckor

Dessutom ska alla ägare och nyttjanderättshavare arbeta förebyggande med et. Om utrustning för räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen har tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspråk med stöd av , har ägaren eller nyttjanderättshavaren rätt till ersättning för skada på eller försämring av egendomen, förlorad avkastning eller nytta av egendomen och kostnad med anledning av att egendomen har tillhandahållits. System för att bedöma dammsäkerhetsanmärkningar Svenska kraftnät och Energiföretagen har tagit fram ett system för att klassificera dammsäkerhetsanmärkningar. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Next

Lag om skydd mot olyckor

Lag om skydd mot olyckor

De handlingsprogram som avses i 3 kap. För sanering efter utsläpp som inte skett från en kärnteknisk anläggning ansvarar den myndighet som regeringen föreskriver eller i särskilda fall beslutar. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Ju större ansvar du har i din kommun eller på din arbetsplats desto större är anledningen att skaffa dig kunskaper om de lagar och regler som gäller kring förebyggande och hantering av olyckor och brand. Enskildas skyldigheter Skyldighet att varna och tillkalla hjälp Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Next

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Svensk författningssamling 2003:2003:789 t.o.m. SFS 2019:1048

Lag om skydd mot olyckor

En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla. I fråga om omfattande räddningsinsatser får regeringen föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner. Den nya dammsäkerhetsregleringen I har Svenska kraftnät avrapporterat ett regeringsuppdrag som bland annat innehåller en analys av hur tillsynen och tillsynsvägledningen av dammsäkerhet skärpts efter införandet av regelverket för dammsäkerhet.

Next

Lagen om skydd mot olyckor / Brandskyddsföreningen

Lag om skydd mot olyckor

Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt enligt eller om ingrepp i annans rätt enligt får överklagas hos länsstyrelsen. Problemet är bara att det inte riktigt står med klartext att just brandvarnare avses. Den som på grund av tjänsteplikt eller frivilligt med räddningsledarens samtycke har medverkat i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst har rätt till skälig ersättning för kostnader för resa och uppehälle samt för arbete och tidsspillan enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen över frågor som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar.

Next