Ny læreplan overordnet del. Skolemagasinet

Overordnet læreplan

Ny læreplan overordnet del

Og hva med læring, som er det som skal skje i skolen? Skaper ikke også dette kunnskap? Mange av lærerne på vår skole synes det står mye bra i forslaget til ny overordnet del. Det ironiske er at spørsmålet kommer fra Malala, som hadde kjempet for jenters rett til utdannelse og vist hvordan barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Bygger den nye læreplanen på et snevert og begrenset syn på læring? Jeg mener at praktiseringen av verdiene og prinsippene blir synlig gjennom små og store valg og prioriteringer som skjer hver dag i klasserommet og på skolen som helhet. Kan man finne noe tydelig læringssyn i dokumentet? Et grunnleggende prinsipp i den norske velferdsstaten er at utdanning er en fundamental sivil, politisk og sosial rettighet for alle. De bør derfor være synlige i en overordnet del av læreplanen. For mange elever og vil det trolig gi mer mening og engasjement om skolen blir bygget opp ut fra de tverrfaglige temaene. Og bør overordna prinsipper for sluttvurdering og systemvurdering inn i overordna del av læreplanen? De to mente det stred mot hensynet til barna og mot deres eget pedagogiske skjønn.

Next

Ny overordnet del av læreplanen

Ny læreplan overordnet del

Jeg har alltid tenkt og ment at et framifrå kjennetegn på et demokratisk og opplyst samfunn er når barn og unge, foreldre og lokalsamfunn, kan se på læreplanen som sin. Samtidig ser man at utvikling av ulike kompetanser er viktig for elevenes danning og for mer langsiktige læringsprosesser i og utenfor skolen. Samtidig bør vi være på vakt mot å tenke på barndom og ungdom kun i et instrumentelt perspektiv. Det holder ikke å presentere kunnskap altså informasjon for elever gjennom lærebøker og gode lærere. Det går et skille mellom rett og moral.

Next

Generell del av læreplanen

Ny læreplan overordnet del

Fredag blir «Overordnet del - verdier og prinsipper Den har styrt innholdet i grunnopplæringen Men i hvilken grad Kunnskapsdepartementet og regjeringen. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Tenk over det: folkehelse og livsmestring omfatter alt skolens arbeid med trygt læringsmiljø, arbeid mot mobbing, utvikle trygge og empatiske mennesker «gangs menneske», som det het i gamle dager. Ny overordnet del er vedtatt av Regjeringen og skal gjelde fra 1. Men hvor har det blitt av dette eierskapet i den nye overordnede planen? Læreplanene som gir føringer og styrer skolens mål og innhold, er både pedagogiske og politiske og det uttrykkes bekymring i forhold til «samfunnets utålmodighet» når det gjelder barnets læring og danning.

Next

Støttemateriell til ny overordnet del av læreplanverket er publisert!

Ny læreplan overordnet del

Det avgjørende er hva eleven forstår, husker og tar med seg gjennom livet. Stortinget ber regjeringen fortsette å av rapportering og. Et viktig spørsmål i høringen blir derfor om utkastet representerer en slik bredde i læringsoppdraget. I første del av kapitlet peker jeg på den nære forbindelsen mellom politisk og pedagogisk tenkning, før jeg i andre del av kapitlet går nærmere inn på Dewey som eksempel. Et godt eksempel er den amerikanske filosofen John Deweys 1859 — 1952 politiske og pedagogiske filosofi. Der er paragrafen plassert først, og tjener nettopp som prinsipp for læreplanen.

Next

Skolemagasinet

Ny læreplan overordnet del

Å gi overordnet del status som forskrift øker statens og kommunenes makt til å bruke reglement og instruks mot lærere og ledere som handler ut fra grunnleggende verdier og pedagogiske skjønn Å gi overordnet del status som forskrift øker statens og kommunenes makt til å bruke reglement og instruks mot lærere og ledere som handler ut fra grunnleggende verdier og pedagogiske skjønn. I boka vektlegger vi et bredt kompetansebegrep for elevers læring. Den er ikke stor i Norge, men dens synspunkter sammenfaller med en del argumenter som også er blitt brukt her i landet. November skal de nye læreplanene for fagene være klare, og da skal det også presenteres en kompetansepakke som skoler kan bruke i arbeidet med fagfornyelsen. Artikkelen tematiserer estetisk erfaring og opplæring på bakgrunn av eit komposisjonsprosjekt i Den kulturelle bæremeisen.

Next

Støttemateriell til ny overordnet del av læreplanverket er publisert!

Ny læreplan overordnet del

Men så kommer det nye, og for meg urovekkende: Målgruppe er ikke barn, unge, foreldre og lokalsamfunn. Man kan oppfordre til, men ikke påby verdier. I dette kapittelet peker jeg på hvordan politiske tenkere, helt siden antikken, har gitt pedagogikken et samfunnsetisk oppdrag. Jeg mener ikke å si at lærere og skoleledere skal hoppe over de andre avsnittene i overordnet del. Når planer skal skrives er det lett å glemme at mange elever faktisk tar skade av skolegangen sin, og opplever noen av sine vanskeligste år den tiden de er elev i skolen.

Next

Et viktig verdidokument for skolen

Ny læreplan overordnet del

Innhold i overholdnet del Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Utdanningsforbundet har i våre innspill til arbeidet vært opptatt av å ta vare på grunntonen i den eksisterende generelle delen, som lærerne verdsetter høyt, avslutter Handal. Men som sagt er det noen som ser annerledes på dette. Kunnskap er selvsagt viktig på skolen, og ordet kunnskap brukes selvsagt ofte i teksten det står alene 35 ganger og i kombinasjon med bl. Et spørsmål blir derfor om overordnet del av læreplanverket kan overstyre virkningen av slike innsnevrende vurderingsordninger. I løpet av skolegangen skal vi få fundamentet som gjør at vi kan mestre egne liv, mestre arbeid, føle oss trygge, ja, kort sagt gjøre oss best mulig i stand til å finne vår plass i samfunnet. Å styre skolen indre liv etter forskrift setter profesjonell etos og barnas behov under press, dessuten er det juridisk ganske uhåndterlig.

Next

Overordnet læreplan

Ny læreplan overordnet del

I september vedtok regjeringen ny overordnet del av læreplanene i. Menn som har vært i militæret har hatt over seg en sersjant, en kommandant, en offiser. Det samiske læreplanverket gjelder i de kommunene som er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Innvandrerne er med i en post-nasjonal refleksjon, den som praktiseres hver dag i klasserom med sammensatte elevgrupper. Alle som arbeider i grunnopplæringen, må la dette grunnsynet prege planleggingen, gjennomføringen og utviklingen av opplæringen. I dagens læringsforskning er verdien av å mestre ulike kompetanser fremhevet.

Next