Palliativ vård i hemmet. Palliativ vård

Nytt material om äldre i livets slutskede

Palliativ vård i hemmet

Fentanyl är alternativ vid smärtgenombrott och intensiva smärtor. Kontakta dem som har hand om vården, till exempel asih-teamet. Det är vanligt att erbjudas ett samtal en till två månader efteråt med någon som är insatt i hur det var när den som har dött fick vård. Ibland kan man få en smärtpump. En del kan ha svårt att lämna den som är sjuk ensam, ens för kortare stunder. Närstående vill oftast inte besvära vårdpersonal och de vill inte heller ta tid eller fokus från den som är sjuk.

Next

När närstående vårdar en svårt sjuk person i hemmet

Palliativ vård i hemmet

Närstående är överlag angelägna om att ha en bra relation till vårdpersonal och vill gärna räknas som en i teamet som bidrar med expertkunskap i vården av den sjuke personen. Senare kan du behöva palliativ vård på olika sätt större delen av tiden. Detta kallas asih och är ett alternativ till att bli inlagd på sjukhus, till exempel för dig som hellre vill vårdas hemma. Oro eller ångest Det är olika hur man hanterar att vara svårt sjuk och att man kommer att dö. Samtal och lyssnande är viktiga delar i omvårdnaden och kommunikation är ett centralt begrepp inom palliativ vård där en god kommunikation kan påverka symtomkontroll, förståelse av information, delaktighet i beslut och skapa möjlighet att hantera situationen. Detta fungerar alltid, men räcker inte för att åtgärda dehydrering. Det kan också innebära att du får en störd nattsömn, när den som är sjuk behöver vård på natten.

Next

Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.

Palliativ vård i hemmet

Vårdpersonalen kan hjälpa till på flera sätt. Då kan det bildas vitgula, gryniga beläggningar på tungan. Närstående upplever att bland annat tillitsfulla relationer, stödjande sociala nätverk och möjlighet att dela vårdrelaterade uppgifter bidrar till känslor av trygghet, hopp, bekräftelse och samhörighet med andra samt en positiv känsla av att hantera sin situation. Ondansetron finns också som ett förebyggande och behandlande alternativ vid illamående. Stöd kan också bestå av mer praktisk hjälp som kan underlätta vardagen i hemmet, såsom t. När någon blir sjuk blir ofta de närstående delaktiga i vården, särskilt om den som är sjuk vårdas hemma. Behandling Försök i första hand undanröja andnödens orsak! Palliativ vård i livets slutskede Palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet.

Next

Översikt

Palliativ vård i hemmet

Tidig palliativ fas ses vid till exempel spridd långsamväxande cancer i bröst eller prostata, svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk sjukdom, eller demens under ibland flera år. I tidig palliativ fas ges kemoterapi, specifik läkemedelsbehandling och strålning. Hosta Opioider i form av Cocillana-Etyfin eller morfin oralt eller sc används om hostans orsak inte kan påverkas. Vidare så uppskattar ofta närstående när sjukvårdspersonal bidrar med information och ger råd. Du kan oftast få ett eget rum om du vårdas på en palliativ klinik eller avdelning för vård dygnet runt.

Next

Nytt material om äldre i livets slutskede

Palliativ vård i hemmet

Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt konsultteam. De hjälper också om du är så påverkad av sjukdomen att du har svårt att dricka. Bensodiazepiner lindrar ångest men ökar risken för konfusion. För övrigt kan symtomen vara olika, beroende på vilken sjukdom du har. Tillgången till specialiserad palliativ vård kan variera. Alla våra patientrum är enkelrum. Ofta handlar vården om att lindra olika symtom, som smärta, aptitlöshet, illamående eller sömnsvårigheter.

Next

Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.

Palliativ vård i hemmet

Då anpassas samtalen till sådant som det är tillåtet att prata om. Ingen ska behöva lida, så det gäller att vi i personalen hela tiden ligger steget före och försöker förutspå vad nästa steg i sjukdomen är, säger hon. Sammanlagt identifierades 105 artiklar varav 49 % hade genomförts med närstående som vårdade en person med cancer. Dina behov kan förändras när sjukdomen utvecklas. Du kan behöva syrgas både på sjukhus och hemma. Huvudsakligt forskningsområde är närstående och familjer i palliativ vård.

Next