Počasí thajsko. Počasí Phuket (Thajsko)

Kdy jet do Thajska? Známe počasí na ostrovech i pevnině

Počasí thajsko

Monzunová, deštivá sezona, trvající od června do října, se liší v závislosti na regionu. V deštivém období panuje teplo a velké vlhko, kdy spadne až 1. Jeho délka i ¹íøka je pøibli¾nì 25 km. Od smìrem na sever trvá období sucha 6 mìsícù listopada - kvìten , ve vìt¹inì støední a severovýchodní èásti Thajska trvá sucho a chladno 5 mìsícù prosinec - kvìten , na severu poloostrova tøi mìsíce bøezen - kvìten , a pod dokonce jen dva mìsíce bøezen - duben. Také je vhodné pro náv¹tìvu v Kambod¾i, kde je v hlavní sezónì hodnì prachu.

Next

Thajsko, Surat Thani

Počasí thajsko

Panuje suché poèasí s minimem srá¾ek a teplotami nad 25° C. Obecnì platí, ¾e èím více postupujete na jih, tím krat¹í je období sucha. Ještě v dubnu lze strávit u hotelů v okolí Phuketu pěknou dovolenou bez větší oblačnosti. Mae Nam Beach 7 km dlouhá plá¾ v severovýchodním cípu ostrova. Ceny hotelù a dal¹ích slu¾eb strmì stoupají minimálnì o 30%! Zde jsou dvì období suchého poèasí: èervenec-srpen a leden-duben. Jejich seznam najdete na webu informace v angličtině. Klima je mnohem příjemnější, méně vlhké s minimálními srážkami a teploty jsou pro našince lehčeji snesitelné.

Next

Thajsko, Surat Thani

Počasí thajsko

Je to nejvhodnìj¹í doba pro náv¹tìvu Thajska. Je to místo krásné, ale pomìrnì ru¹né. Dají se na nìj sehnat extrémnì levné letenky a není tu tolik turistù jako v hlavní sezónì v zimì. Døíve bývalo rozhodujícím pøíjmem místních obyvatel pìstování kokosu. Pøíroda je sytì zelená a vodopády mají spoustu vody - v zimním období je øada z nich naopak skoro suchá.

Next

Počasí Krabi, předpověď na 10 dní

Počasí thajsko

Je to pro cizince unikátní smìsice tradièního buddhismu a èínských prvkù. Tři roční období dělíme na chladné, horké a monzunové. Období de¹»ù je urèováno monzunovými vìtry, v jihovýchodní Asie vane jihovýchodní monzum vítr z jihovýchodu, ne smìrem na jihovýchod! Zdej¹í klima je ovlivnìno monzuny, který vytváøejí tøi roèní období v severním, severovýchodním a støedním Thajsku a dvì roèní období v ji¾ním Thajsku. Výhody a nevýhody období de¹»ù Období de¹»ù trvá obvykle od èervna do øíjna. Wat Kunaram, mumifikovaný mnich Chrám na cestì z Lamai do Naton ukrývá pro Evropana trochu morbidní atrakci - ve sklenìné vitrínì sedící mumii místního uznávaného mnicha, který zemøel v roce 1973 ve vìku 79 let. Zcela opomíjený je v Èechách prázdinový pobyt v této oblasti.

Next

Thajsko počasí a Kdy jet do Thajska?

Počasí thajsko

Průměrná teplota vzduchu je v Thajsku po celý rok velmi příjemná a v říjnu dosahuje průměrných denních teplot 28 °C s minimální teplotou 24 °C a maximální 32 °C. Chladné období Chladné opravdu v uvozovkách, proto¾e teploty pøes den se pohybují okolo 30°C. Ale i to je v této oblasti jevem velmi unikátním. Podle legendy zde kdysi dávno moøe vyplavilo tìla dvou starých rodièù, kteøí se na lodi vypravili pro ¾enicha své dcery a pøekvapila je prudká bouøe. Je dlouhá 7 km a najdete ji na severovýchodním pobøe¾í. Veèer mù¾ete posedìt v nìkteré z mnoha restaurací a ochutnat speciality z moøských plodù nebo tradièní asijskou kuchyni. V nejsevernìj¹í èásti u¾ pøechází ve skaliska táhnoucí se a¾ k nedalekému ostrùvku.

Next

Thajsko počasí a Kdy jet do Thajska?

Počasí thajsko

Déšť je v říjnu častý na obou stranách poloostrova vyjma severního Thajska a vnitrozemí, kde je v říjnu počasí relativně suché. Nejlepší počasí je od prosince do března, kdy nehrozí srážky. . V této dobì pøicházejí nepravidelné, ale silné, jihozápadní monzuny z Indického oceánu. Thajsko, Surat Thani - Ko Samui Obecná charakteristika Ko Samui je tøetí nejvìt¹í thajský ostrov 229 km2.

Next

Thajsko počasí a Kdy jet do Thajska?

Počasí thajsko

Pokud toužíte poznat Thajsko skrze jeho nejzajímavější památky, nejkrásnější pláže, gastronomii i typickou kulturu, využijte možnosti okružních poznávacích zájezdů. Turisté se tohoto období obávat nemusí. Hlavní pobytová sezóna je ve vìt¹inì destinací v Thajsku od 1. Thajsko - klima Tøi roèní období Thajsko je typickou tropickou zemí. V hlavní sezonì je tu samozøejmì plno. Døíve témìø pustá oblast pobøe¾í lemovaného kokosovými palmami.

Next