Sairausvakuutusmaksu 2020. Muistilistat

Työnantajamaksut

Sairausvakuutusmaksu 2020

Sairausvakuutusmaksujen maksuprosentteja on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdissa 3. Näitä samoja eriä ei lueta myöskään työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena oleviin palkkoihin, vaikka ne olisivatkin ennakonpidätyksen alaista palkkaa TaSavaL 5 §:n 3 momentti. Työntekijä täyttää 68 vuotta huhtikuussa 2020. Tätä lakia sovelletaan vuodelta 2020 ja sen jälkeen perittävään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun. Tällä korvauksella työnantajalle korvataan perhevapaiden aikana työntekijälle kertyvistä lakisääteisistä vuosilomista aiheutuvia kustannuksia. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioimisesta, oikaisemisesta ja perimisestä työnantajalta sekä veron määräämisestä tilanteissa, joissa työnantajan sairausvakuutusmaksun suorittaminen on laiminlyöty, säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa.

Next

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu 2020

Sairausvakuutusmaksu Työnantajana maksat työnantajan sairausvakuutusmaksua 16-67 -vuotiaasta työntekijästä, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa. Erät, joita ei lueta päivärahamaksun perusteena olevaan palkkatuloon on listattu edellä kohdassa 3. Tätä lakia sovelletaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuun ja työnantajan sairausvakuutusmaksuun, jotka perustuvat vuonna 2020 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan tai vahvistettuun yrittäjätuloon. Työntekijän palkkalaskelmassa pitää olla kohta, josta näkyy peritty päivärahan määrä. Verotuksessa päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun määrääminen perustuu lähtökohtaisesti sivullisilmoittajilta saatuihin tietoihin.

Next

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 535/2019

Sairausvakuutusmaksu 2020

Palkkana pidettävistä kustannusten korvauksista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Tällöin edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta vuosituloa tarkistetaan siinä suhteessa kuin vanhempainpäivärahaoikeuden alkamisajankohdalle vahvistettu työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoimesta. Jos tuloraja nousee tarkistuksen yhteydessä yli täyden euron, jätetään yli menevä osa lukuun ottamatta. Vakuutetulla on oikeus saada vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha vähimmäismääräisen päivärahaetuuden suuruisena, jos etuus jäisi vuositulojen perusteella vähimmäismääräistä päivärahaetuutta pienemmäksi. Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, vanhempainpäivärahan suuruus voidaan määrätä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen 2 §:ssä tarkoitetun vuositulon mukaisesti, jos lapsi, jonka perusteella edellisen kerran on maksettu vanhempainpäivärahaa, ei ole täyttänyt tai hänen hoitoon ottamisestaan ei ole kulunut kolmea vuotta ennen laskettua synnytysaikaa tai lapsen hoitoon ottamista. Hygieniatoimia voidaan vielä tehostaa esimerkiksi parantamalla mahdollisuutta käsien desinfiointiin julkisissa tiloissa. Päivärahaetuus määräytyy vakuutetun esittämän tulon perusteella soveltuvin osin siten kuin 2 §:ssä säädetään, jos vakuutetulla ei ole Suomesta 2 §:n mukaista vuosituloa.

Next

Muistilistat

Sairausvakuutusmaksu 2020

Koko Varsinais-Suomen alueella 196 ihmisellä on todettu koronatartunta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkojen määrästä riippumatta 0,45 prosenttia. Päivärahamaksua ei siten määrätä alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle. Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamista ja ilmoittamista konkurssitilanteissa on käsitelty Verohallinnon ohjeessa. Maksu on 0,57 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2019. Toimi näin myös, jos sinulla on työsuhde voimassa, ellei työnantajasi pysty tarjoamaan sinulle soveltuvaa työtä.

Next

Sosiaaliturvamaksu

Sairausvakuutusmaksu 2020

Eräissä tilanteissa palkan voi työnantajan sijasta maksaa työntekijälle niin sanottu sijaismaksaja eli esimerkiksi työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi työvoimaviranomainen. Työnantajalla taas on velvollisuus maksaa tietyltä ajalta sairausajan palkkaa, jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,15 prosenttia vuonna 2020. Vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutusmaksun tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Edellä 3 momentin 11 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa edellytetään lisäksi, että voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty työnantajaa velvoittavaa sopimusta ja että omistajat tekevät sitovan päätöksen käteisen voittopalkkion maksamisesta yhtiökokouksessa tilikauden päätyttyä ja että voittopalkkiot maksetaan tämän jälkeen. Kulujen muutokset rahoitetaan siten, että valtion rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen tarvittavat maksujen muutokset jakautuvat tasan päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kesken.

Next

Muistilistat

Sairausvakuutusmaksu 2020

Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 14 574 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia kuten myös vuonna 2019. Maksun vaihteluväli on käytännössä useimmiten 0,3—4,0 %. Satunnaista ja vähäistä suoritusta on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa. Verohallinto tekee vähennyksen viran puolesta. Päivärahamaksua ei peritä esimerkiksi eläketulosta.

Next