Skolverket fritidshemmets uppdrag. Kvalitet i fritidshem

Kvalitet i fritidshem

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd Personalen behöver erbjuda fler inslag som utmanar barnens tänkande i identitetsfrågor eller som genom en utforskande metod ger barnen en vardaglig förtrogenhet med olika kunskapsområden, allt i det pedagogiska syftet att göra världen mer begriplig för barnen. Några fritidshem har också besökts under höstlovet. Därutöver har iakttagelser genomförts i fritidshemmen under morgnar och eftermiddagar. Det pedagogiska uppdraget måste tas på mer allvar På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs mer rutinmässigt. Fritidshemmet ska bidra till barnens fysiska och sociala utveckling men ska också stödja barnen i deras emotionella och intellektuella växande. En webbundersökning har inom ramen för projektet varit öppen för föräldrar och personal. Utgångspunkten för granskningen har varit mål och krav i skollagen och läroplanen som fritidshemmen måste utgå från när verksamheten utformas.

Next

Fritidshemmets undervisning by Skolverket

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Omsorgsambitionerna går inte alltid att förverkliga Många anställda har en ambition att bekräfta varje barn och att skapa en trygg och säker miljö för barnen. Rapporten beskriver i vilken mån de granskade fritidshemmen ger barnen en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen och en god omsorg under morgnar, eftermiddagar och lov. Vid besöken har inspektörerna intervjuat fritidshemmens ledning och representanter för barn, personal och föräldrar. Du registrerar ditt personliga konto och får sedan tillgång till webbkursen. Det är den första av två webbkurser för fritidshemmet. En artikel behandlar särskilt rektors styrning och ledning av fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att reflektera, diskutera och planera och genomföra undervisningssituationer inom de områden som kursen berör.

Next

Webbkurs om fritidshemmets uppdrag

Skolverket fritidshemmets uppdrag

I över hälften av de granskade fritidshemmen behöver rektorn bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag och med den dagliga verksamheten för att kunna bidra till det pedagogiska utvecklingsarbete som behövs på många håll. I de granskade fritidshemmen lär sig barnen att samspela med andra och att ta ansvar. Kursen vänder sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som rektor. Barn i årskurs 4 som är eller har varit inskrivna samt anställda i de aktuella fritidshemmen har svarat på webbaserade enkäter. Fritidshemmets ledning utgörs i praktiken av skolans rektor eller biträdande rektor.

Next

Webbkurs om fritidshemmets uppdrag

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Personalen, särskilt de pedagogiskt utbildade, lägger ofta mycket kraft på tjänstgöringen i skolan och tenderar att släppa de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. Den här kvalitetsgranskningen handlar om fritidshemmens förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid för de närmare 350 000 barn mellan 6 och 12 år som tillbringar en stor del av sin aktiva fria tid i fritidshem. Mot denna bakgrund och då det övergripande syftet med granskningen är att uppmärksamma förbättringsbehov i fritidshemmen, kan generaliseringar av granskningens resultat bara göras med försiktighet. Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Även den pedagogiska utgångspunkten i verksamheten behandlas.

Next

Webbkurs Fritidshemmets uppdrag

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Utevistelse och rörelse samt skapande av typen rita, klippa och klistra är också vanligt. På vissa fritidshem förekommer kränkningar och konflikter i hög grad samtidigt som det kan saknas ett genomtänkt förebyggande arbete som är anpassat till fritidshemmens specifika behov och förhållanden. Resultat i korthet Fritidshemmen lever inte upp till sin fulla potential Huvuddelen av de granskade fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande och ge dem redskap som de får nytta och glädje av när de så småningom slutar i fritidshemmet. Verksamheten är relativt statisk och ser likadan ut över åren. Om granskningens genomförande Rapportens resultat grundar sig på granskningsbesök som gjorts i 77 fritidshem fördelade över 17 kommuner spridda över hela landet. Grupper av de anställda uppfattar inte att fritidshemmet har ett lärandeuppdrag och det är alltför ovanligt med pedagogisk diskussion och reflexion. Hur Webbkurserna har inslag av kollegialt lärande.

Next

Webbkurs om fritidshemmets uppdrag

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Det teoretiska innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lokalernas utformning och användning har betydelse för barnens fysiska välbefinnande men på alltför många fritidshem reagerar såväl barn som vuxna på hög ljudvolym, trängsel och stress och bristen på möjligheter för barnen att dra sig undan för lugn och ro. Det är den första av två webbkurser för fritidshemmet. Ni väljer själva när ni startar och anpassar studietakten efter era förutsättningar och önskemål. Ditt deltagande är helt kostnadsfritt och det finns ingen begränsning i deltagarantal på kursen. Man utgår inte från att barn är olika med olika intressen, behov och erfarenheter.

Next

Kvalitet i fritidshem

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Webbkursen Fritidshemmets uppdrag är tillgänglig från den 14 december på Skolverkets utbildningsplattform. Fritidshemmen har valts ut utifrån nationell statistik om personalens utbildning, personaltätheten samt barngruppernas storlek. Större variation behövs för att kunna stimulera alla barn I majoriteten av de granskade fritidshemmen anpassas verksamheten i för liten grad efter de barn som finns i barngrupperna. Omfattning Totalt beräknas kursen ta cirka 25 timmar att genomföra. Granskningen har också utgått från rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Next

Kvalitet i fritidshem

Skolverket fritidshemmets uppdrag

Kursens olika moment genomför du antingen individuellt, tillsammans i arbetslaget eller i ett utökat kollegium. Du får ta del av artiklar, filmer, case och kartläggningsmaterial. Granskningen har alltså fokus på innehållet i fritidshemmens verksamhet. Frågor som berör den kommunala styrningen, kvalitetsarbetet, plats inom skälig tid eller som berör barn som behöver särskilt stöd behandlas inte alls eller bara i begränsad omfattning. Innehållet består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar. Den ger en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling.

Next