Vägledning för elevhälsan. Elevhälsa

Elevhälsa

Vägledning för elevhälsan

Händerna kan vara knäppta om det underlättar för eleven. Dessa kulturkrockar kan ibland bli svåra att hantera men diskussionen måste tas för att säkerställa att eleven får rätt stöd eller rätt lärmiljö. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera synen vid behov, till exempel vid läs- och skrivutredningar och på nyanlända elever. I nästa inlägg går jag vidare i processen och redogör för styrdokumentens skrivningar om nästa fas: extra anpassningar. Hälsobesök för elever i årskurs fyra Inför hälsobesöket kan eleven och elevens vårdnadshavare fylla i ett hälsoformulär med frågor om elevens hälsa och skolsituation. Om det kan antas att en omyndig elev lider skada om en uppgift lämnas ut till vårdnadshavaren, får elevhälsan inte lämna ut uppgiften. Elever som går i sameskola år 1—6 ska under den tiden erbjudas minst två hälsobesök.

Next

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Syftet är att tidigt upptäcka elever med skolios som kan behöva följas upp och ibland behandlas. Jag ger mig på att konkretisera den arbetsgång som beskrivs i de allmänna råden för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd — de två individuella stödinsatser som vi har i skolan. Ladda ner eller beställ Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. Resultat och bedömning Notera resultaten för längd och vikt i elevens journal. Här har elevhälsan en viktig roll för att ge adekvat hjälp.

Next

Magont

Vägledning för elevhälsan

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer är hälso- och sjukvårdspersonal. Placera skoliometern där avvikelsen i ryggraden är som störst. Längd och vikt Elevhälsans medicinska insats genomför metodiska undersökningar av elevernas längd och vikt. Gå sedan över till den rad som gäller för elevens ålder. Magont kan komma plötsligt, eller kännas mer eller mindre under en längre period. I de allmänna råden står också: Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur organisationen omkring eleven ser ut.

Next

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Skolios är en snedhet i ryggen som beror på att ryggraden är krökt i sidled. Elever vänder sig sällan till elevhälsan I granskningen framkommer att eleverna inte alltid känner till elevhälsans uppdrag och funktion, och att eleverna inte tar elevhälsan i anspråk så som den resurs den skulle kunna vara. Om informationen avidentifieras och sammanställs på gruppnivå kan den säga något om hur eleverna har det på skolan och vilka områden elevhälsan behöver prioritera i det främjande och förebyggande hälsoarbetet. Vägledningen beskriver också hur elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Det är vanligt och brukar inte kräva behandling, men elever med snedheter i ryggen ska erbjudas återkommande undersökningar så länge de växer.

Next

Publikationer

Vägledning för elevhälsan

Elever på gymnasiet ska erbjudas minst ett. Hälsobesök kan ske med eller utan vårdnadshavare närvarande. Det första steget kan istället utmynna i att vi hittar behov av insatser på gruppnivå eller skolnivå, alltså utvecklingsinsatser. Var uppmärksam på förändringar som avviker från elevens förväntade tillväxtkurva. För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering.

Next

Publikationer

Vägledning för elevhälsan

Sök med eller utan filter Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller artikelnummer. Ta ställning till om eleven ska följas upp enligt elevhälsans basprogram, erbjudas extra undersökningar eller tid hos skolläkare. Ett sådant arbete behöver bedrivas förebyggande och hälsofrämjande. De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen. Informationsblad: Bladet kan skrivas ut och användas för att sprida kännedom om vägledningen vid presentationer inom den egna verksamheten, på konferenser eller seminarier. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbete har stor betydelse för att skapa en sådan god miljö.

Next

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan

Erbjud om möjligt nya tider för elever som inte kommit till inplanerade besök och informera vårdnadshavare. Enligt skollagen ska alla skolor ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder. Ta också kontakt med elevens vårdnadshavare. Resultat och bedömning En elev som behöver ljudstyrka 25 dB eller högre för att uppfatta signaler på minst två av frekvenserna 500, 1000, 2000 Hz ska remitteras vidare till öronmottagning.

Next

Hälsobesök

Vägledning för elevhälsan

Gör en sammanfattande bedömning av elevens hälsa och utveckling. Remissen ska innehålla information om elevens pubertetsutveckling, tillväxt och eventuell ärftlighet. Hälsobesök för elever i årskurs sju eller åtta Inför hälsobesöket kan eleven fylla i ett hälsoformulär med frågor om elevens hälsa och skolsituation. Kan man då träna på att fokusera på elevens rätt till kunskap och delaktighet för att hålla tungan rätt i munnen? Elevhälsan ska också fånga upp elever som ofta har ont i magen, och ta reda på vad som kan ligga bakom. Syn Elevhälsans medicinska insats genomför metodiska synundersökningar riktade till alla elever.

Next